ขอให้นักเรียนแจ้งชื่อและชื่อสมาชิกและเรื่องที่สนใจทำ อย่าเลือกหัวข้อซ้ำกัน


กลุ่มที่ 1

เรื่อง การสร้างกรอบรูปแบบต่าง ๆ

สมาชิก
1. นาย พงศธร สามงามเหล็ก เลขที่ 4
2. นาย ณัฐตพล บุญครอบ เลขที่ 7
3. นาย ประพรชัย มองธรรม เลขที่ 11

กลุ่มที่ 2

เรื่อง เทคนิคการทำรูปภาพเคลื่อนไหว

สมาชิก
1.นาย ศุภรัตน์ ภาชนา เลขที่ 1
2.นาย สมพงษ์ สนิท เลขที่ 8
3.นาย จตุพล ขนทอง เลขที่ 9

กลุ่มที่ 3

เรื่อง ภาพสามมิติ

สมาชิก
1.นางสาว นิตยา กันทพงษ์ เลขที่ 14
2.นางสาว อริสรา อะมะมูล เลขที่ 15
3.นาย จักรพล จันทร์พรหม เลขที่ 2

กลุ่มที่ 4

เรื่อง การสร้างลูกไฟ

สมาชิก
1.น.ส.วาสนา กันยะวงค์
2.น.ส.ทิพวัลย์ สินมั่น
3.น.ส.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์

กลุ่มที่ 5

เรื่อง เทคนิคการตัดต่อภาพ

สมาชิก
1.นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์ เลขที่ 5 ม. 4/4
2.นางสาว กฤาดาพร ปานพิมพ์ เลขที่ 17 ม. 4/4
3.นาย บรรยง ก้อนมะนี เลขที่ 3 ม. 4/4