ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://vorravan.wikispaces.com

วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง 30202

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1

social-media.jpg

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com